Jäsentiedote 4/2015

Hyvät sukulaiset,

 Uuden hallituksen ja omasta puolestani kiitän teitä kaikkia meille osoittamastanne luottamuksesta ja valinnasta toimimaan seuran johdossa seuraavat kaksi vuotta. Samalla saimme hallitustyöskentelyn tueksi selkeät suuntaviivat ja tavoitteet, joiden jalkauttamisen olemme jo aloittaneet. Sukututkimuksen jatkamisen ohella toimikauden päämääristä keskeisin on sukukirjan tuottaminen. Kirjan sisältö on tietoaineksen puolesta pitkälti koottu, mutta vaatii meiltä kaikilta vielä runsaasti työtä. Tekstin muokkaamisen ohella haasteeksi nousevat painatuksen rahoitusjärjestelyt, joista niistäkin on olemassa alustavia kaavailuja.

 Myös Herrasten elämänkohtaloiden taltioimista erinomaisesti tukeneen ensimmäisestä muistelmakirjoituskampanjan rohkaisemana uuden kampanjan valmistelut ovat käynnistymässä, mutta niistä tarkemmin ensi vuoden ensimmäisessä sukutiedotteessa. 

Tulevista toimista kannattaa vielä mainita sukuvaakunan ja seuran graafisen ilmeen suunnittelu, joista tarkemmin seuraavassa tiedotteessamme maaliskuussa. 

Vaikka seuraavaan sukujuhlaamme on vielä runsaasti aikaa, ovat senkin valmistelut tilakysymysten osalta käynnistyneet. Työtä siis hallituksella riittää, mutta myös kaikkien jäsenten tukea ja mielipiteitä tarvitaan jatkossa. Aktiivisella osallistumisella viemme yhteistä asiaamme eteenpäin.

Toivotan teille kaikille riemukasta ja lämpimiä muistoja herättävää joulua sekä menestystä vuodelle 2016! 

Juhlapuhe Kiuruveden sukujuhlassa 13.6.2015

Hannu Herranen (lyhennelmä)

"Arvoisa juhlaväki, hyvät sukulaiseni

Ajan kulkua emme voi estää, vaikka tahdomme niin toisinaan” todetaan kotimaisessa iskelmäsanoituksessa. Ja näinhän ne luonnonlait toimivat. Aika, sellaisena kuin me sen käsitämme, kulkee omaa rataansa meistä ihmisistä piittaamatta ja meidän sen kulkuun vaikuttamatta. Mutta inhimillinen kykymme kokea ajan kuluminen, sisäänrakennettu pyrkimyksemme ennakoida tulevaa ja ennen kaikkea ihmislajin poikkeuksellinen kyky muistaa jo koettua vuosikymmenten takaa vaikuttavat meihin jokaiseen. Ja juuri nuo perusominaisuutemme ovat tuoneet meidät tänne Kiuruveden kesäisiin maisemiin. Kapealla tulokulmalla arvioituna ajan rientäminen antaa siis meille syyn kokoontua sukuseuramme ensimmäiseen, perustamiskokouksen jälkeiseen, yhteistapaamiseen. Mutta ennen kaikkea pi-demmällä aikavälillä tarkasteluna ajan kulku synnyttää meissä nykyherrasissa tervettä uteliasuutta tavata toisiamme ja syventää tietämystämme omista juuristamme. Inhimillinen tarve tuntea kuuluvansa osana jonkin suurempaan ja yleinen kiinnostus menneeseen ovat myös omiaan suuntaamaan meitä, monesti arkikiireiden täyttämässä ja melko suppeassa elämänpiirissä taivaltavina, sukuseuratoiminnan piiriin. Ja samalla meille tarjoutuu oiva tilaisuus kunnioittaa sukumme kantaäitien ja -isien elämäntyötä. 

Hyvät kuulijat Kaksi vuotta minkä tahansa yhdistyksen toiminnassa ei vaikuta kovin merkitykselliseltä, mutta ei asia pohjimmiltaan ihan näinkään ole. Kaikella on aina enemmän tai vähemmän laaja alkupisteensä. Ja tuosta lähtöhetkestä alkaa kehitys - saavuttaen ajan saatossa sisällöllisestä väkevyydestään voimansa ammentavan laajuuden ja syvyyden. Niinpä meidänkään ei kannata olla kovin vaatimattomia yhteisömme alkutaipaleesta. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet toisaalta jo vuosia sitten käynnistetyn sukututkimuksen jatkamisen aikaa, kun taas sukuseurana tämä lyhyt ajanjakso on ollut eri toimintojen käynnistämisen ja ennen kaikkea hallinnollisen toimintakulttuurin luomisen aikaa. Sukumme nykyisten puuhanaisten ja -miesten valmistelujen ansiosta Kotalahden koululla kesäkuussa 2013 tapahtuneen perustamisen jälkeen yhteisömme on kasvanut sekä jäsenmäärältään että varainkäytöltään. Mutta ennen kaikkea olemme saaneet aikaiseksi toiminnalliset ”pohjatyöt”, joiden varaan jatko voidaan luottavaisin mielin rakentaa. Näin on ollut pakko tehdä, koska yhteisesti päätimme virallistaa sukuseuramme rekisteröidyksi yhdistykseksi.

 Toimiamme ohjaavat näin ollen monet lait ja muu viranomaissääntely. En tässä yhteydessä puutu sen yksityiskohtaisemmin seuran tämänhetkisiin numerotietoihin, joista saatte tarkemman selvityksen tätä juhlaa seuraavassa sukukokouksessa. Ilolla kuitenkin totean, että vakaalla ja maltillisella kasvuuralla ollaan. Ja vaikka osalta perustajajäseniä into syystä tai toisesta on hiipunut jo alkumetreillä, olemme sukumme muista jäsenistä saaneet uusia, korvaavia voimia toimintamme laajentamiseen. Entä sitten jatko…? Ehkä seuran yksittäisen, hallituksen ulkopuolisen, jäsenen näkövinkkelistä ensimmäisten kahden vuoden toiminta sukuseurana on jäänyt vähäiseksi, mahdollisesti etäiseksikin. Näin saattaa olla, mutta jatkossa on luvassa enemmän toimintaa nimenomaan jäsenistön suuntaan.  Toisaaalta on kuitenkin pidettävä mielessä, että seuran ydintoiminto, sukututkimus, on luonteeltaan aikaa vievää ja lähes näkymätöntä, sitkeää puurtamista, joka ilmenee vain aika ajoin julkaistavien tutkimustulosten ja sukukroniikoiden kautta.Todettakoon tässä yhteydessä, että seuralla alkaa jo nyt olla koossa riittävästi materiaalia sukukirjan ensimmäisen osan tuottamiseksi. Tehtyjä perustustöitä ovat olleet edellä mainitsemani rekisteröityminen, kotisivujen ja jäsentiedotteiden tuottamisen vakiointi, toiminnan keskipitkän aikavälin suunnittelu, ponnistelut jäsenistön suorittamaan omatoimiseen lähihistorian sukututkimukseen, jäsenpohjan laajentamiseen tähtäävä suunnittelu sekä ns. sukuklinikkatoiminnan käynnistäminen. Sukuyhteisön keskinäisen kiinteyden lisäämisestä Kiuruveden kokous on puolestaan oiva esimerkki. Kaikki tämä on vaatinut ja vaatii jatkossakin meidän kaikkien panostusta. 

Entä sitten tulevaisuus?  Hallituksen piirissä on käsitelty alustavia suunnitelmia mm. sukukirjan tuottamisesta, sukuvaakunan hankkimisesta ja julkaisutoiminnan graafisen ilmeen aikaansaamisesta, sukuklinikkatoiminnan laajentamisesta sekä eri perheiden ja sukuhaarojen omatoimisesta lähihistorian tutkimiseen kannustamisesta. Myös Herrasten yhtenkuuluvuuden lisääminen ja sukuseuran tunnettavuuden lisäämistoimet ovat uuden hallituksen suunnittelutehtävien piirissä. Kaiken edellä mainitun mahdollistajana ovat luonnollisesti taloudelliset voimavarat ja niiden hankinnan tehostaminen. Varainhankinnassa ja käytössä pidetään kuitenkin jalat tiukasti maan pin-nalla eli toimintaa toteutetaan taloudellisten voimavarojen sallimassa laajuudessa. Kaikkiin mainitsemiini suunnitelmiin ja suunnitelmien jalkauttamiseen voitte halutessanne vaikuttaa ottamalla kantaa hallituksen asiaa koskeviin suunnitelmiin, kun niitä sukukokoukselle hetkisen kuluttua tullaan esittelemään. Jokainen siis voi, niin halutessaan, vaikuttaa konkreettisesti seuran tulevaisuuteen.

 Hyvä juhlaväki, sukulaiseni  Ennen virallista vuosikokousta on kuitenkin syytä keskittyä juhlistamaan kaksivuotiaamme merkkipäivää. Lahjoja emme pienokai-sellemme ole jakamassa, mutta sadun hyvien haltiakummien tavoin olemme toivottamassa seuralle menestystä myös alkavalle uudelle toimintajaksolle. Haluan tässä yhteydessä omasta puolestani kiittää teitä arvoisa yleisö tänne saapumisestanne ja hallituksen jäseniä aktiivisesta sekä innostuneesta osallistumisesta hallitustyöskentelyyn. Erityisesti arvostan lämmöllä tämän juhlan taustavoimina työskennelleitä sukumme puuhanasia ja -miehiä mallikkaasti suoritetuista valmisteluista. Myös Kuiruveden kaupunki ansaitsee kiitoksemme tarjoamistaan mahdollisuukista viettää juhla täällä ylä-Savossa, karjatalouden ja luomuviljelyn sydämessä.

Olkaa siis kaikki tervetulleet juhlaan ja nauttikaa päivän annista. Tämän hetkistä muotiilmausta lainaten toivon, että samalla kun teemme kunnia esiäideillemme ja -isillemme, voimme sukumme nykyedustajina voimaannuttaa toisiamme yhteisistä juuristamme. 

Tervetuloa  
(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään. www.rekoherrasensukuseura.fi